Uw Accountant - page 1

UW
ACCOUNTANT
Benzineaccijns gaat
niet omlaag
Checkof unogbelasting terug
kunt vragenover eerdere jaren
Over uw loonof uitkeringwordt belasting
ingehouden.Afhankelijkvanuwpersoon-
lijke omstandighedenkunt umogelijk een
deel vandiebelasting terugkrijgen. Bijvoor-
beeld als ukinderenhebt, als u studeert
of als uniet het hele jaar hebt gewerkt.
Omover 2013belasting terug te krijgen,
moet uw teruggaaf tenminste €14,- zijn.
Voor de jaren2012, 2011, 2010 en2009 is
dat €15,-.
Ukunt tot vijf jaar na afloopvan een jaar
aangifte doen, enbelasting terugvragen.
Uw aangifte over 2009moet udus vóór
31december 2014 insturen.
PAG I NA 7
PAG 2
BELASTINGOVER
PENSIOENUITKERING
NIETDEELBAAR
PAG 3
BELASTING-
VOORDEEL
VOORHUURDERS
OPKOMST
PAG 4
VRAAG
GEZAMENLIJKE TAXATIE
ONROERENDE ZAAK
DIGITAAL AAN
PAG 5
PENSIOEN IN
EIGENBEHEER
PAG 6
NIEUWE
PENSIOENREGELS
OPKOMST
PAG 7
EXTRA
AFTREKPOST VOOR
ROLSTOELEN,
SCOOTMOBIELEN
ENWONING-
AANPASSINGEN
PAG 8
KABINETS-
PLANNENNIEUWE
VERKLARING
ARBEIDSRELATIE
ONDUIDELIJK
tweede kwartaal 2014 •nummer 2
PAG I NA 1
1 2,3,4,5,6,7,8
Powered by FlippingBook