Background Image
Previous Page  3 / 8 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 3 / 8 Next Page
Page Background

Veranderingen voor

pensioenregelingen:

PAS UW PENSIOENREGELING

OP TIJD AAN

In 2014 is de maximale pensioenopbouw (fiscaal) beperkt

in verband met de verhoging van de AOW-leeftijd en de

pensioenleeftijd (richtleeftijd). Dit kan gevolgen hebben

gehad voor de pensioenregeling van uw werknemers. Per

1 januari 2015 komt daar een aantal maatregelen bij.

Verdere beperking pensioenopbouw

Op 1 januari 2014 zijn de maximale opbouwpercentages

verlaagd. Op 1 januari 2015 wordt de ruimte voor

pensioenopbouw verder beperkt. Uitgangspunt is daarbij

dat werknemers in 40 jaar een ouderdomspensioen

kunnen opbouwen van maximaal 75 procent van hun

gemiddelde loon.

Het jaarlijkse opbouwpercentage gaat voor middel-

loonregelingen omlaag van 2,15 procent (2014) naar

1,875 procent (2015) en voor eindloonregelingen van

1,9 procent (2014) naar 1,657 procent (2015). De

opbouwpercentages voor partner- en wezenpensioen

worden evenredig verlaagd.

Beperking pensioengevend loon

Daarnaast wordt de maximale hoogte van het pensioenge-

vend loon beperkt. Het pensioengevend loon wordt vanaf

1 januari 2015 begrensd op maximaal 100.000 euro. Werk-

nemers met een loon hoger dan 100.000 euro kunnen over

dat hogere loon alleen een zogenoemd nettopensioen of

nettolijfrente opbouwen. Omdat de premies uit het netto-

inkomen worden betaald, zijn de bijbehorende uitkerin-

gen vrijgesteld van inkomstenbelasting. Ook behoort de

waarde van de nettolijfrente of het nettopensioen niet tot

het belaste vermogen in box 3.

Deze wijzigingen betekenen dat u vóór 1 januari 2015 de

pensioenregeling van uw werknemers moet hebben aange-

past. Tot 1 januari 2015 hebt u de mogelijkheid om een

aangepaste pensioenregeling aan de Belastingdienst voor

te leggen. Als u dat doet, kunt u deze regeling in overleg

met de Belastingdienst in de loop van 2015 nog aanpassen.

Deze aanpassing moet dan wel zo snel mogelijk gebeuren

en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.

Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling ver-

plicht voor alle werkgevers. Dit betekent onder

andere dat gereedschappen, computers, mobiele

communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur

vrijgesteld zijn van belasting als ze voldoen aan

het noodzakelijkheidscriterium.

Dit is het geval als:

• de voorziening naar uw redelijke oordeel

noodzakelijk is voor een behoorlijke vervulling

van de dienstbetrekking;

• u de voorziening betaalt en de kosten niet

doorberekent aan de werknemer;

• uw werknemer de voorziening teruggeeft of de

restwaarde van de voorziening aan u betaalt

wanneer hij deze niet meer nodig heeft voor

de dienstbetrekking.

Als uw werknemer privévoordeel heeft van de

voorziening, hoeft u dit voordeel niet tot het loon

te rekenen. U mag wel een eigen bijdrage vragen

als u uw werknemer laat kiezen voor een duur-

dere uitvoering van de noodzakelijke voorziening.

Geef uw

werknemers in

2015 belastingvrij

een pc of

smartphone

Pas de pensioenregeling van uw

werknemers op tijd aan.

De werkkostenregeling is nieuw en

voor veel ondernemers nog onbe-

kend terrein. Raadpleeg tijdig uw

accountant over de aankomende

veranderingen.

P A G I N A 3